كارگاه آموزشي "راهكارهاي عملي پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان و جوانان" به همت مركز روان شناختي و مشاوره سجاد در آستان مقدس امامزادگان عينعلي و زينعلي(ع) برگزار شد/

دكتر سميرا سنگي رئيس اين مركز با تشريح راهكارهاي پيشگيري از سوء مصرف مواد و اعتياد در نسل جوان گفت:
اعتياد، طبقه اجتماعي، تحصيلات و فرهنگ نمي شناسد و همه در معرض آن قرار دارند.